F8A och F8B, forskning

Urklipp ur dokument visandes de planerade, rekade med ej byggda grupperingsplatserna.
Foto: Håkan Wall via Arboga Robotmuseum. Redigering av dokument: Fredrik Lagerlöf.
 

Det tidigast funna dokumentet gällande F8A och F8B är en karta daterat 29 januari 1963 visandes två grupperingsområden om tre grupperingsplatser vardera. F8A är här beläget norr om Gävle och är centerat kring orten Hamrånge samt Norrsundet. Grupperingsområdet är mycket kustnära placerat. F8B är centrerat kring Gävle stad och Gävlebukten och är således också mycket kustnära placerat. Dessa platser avskrevs senare då man ansåg att de var för kustnära samt att de i stor utsträckning saknade nödvändigt skyl. I ett dokument från FS/C till FVC daterad 20 maj 1969 föreslås följande operativa grönområden; F 8A – Långbo med ca 15km radie och F8B – Kalltjärn med ca 15km radie. En rekognosceringsrapport daterad till 3 juli 1969 visar att man undersökt platser mer inland än tidigare.

Bland annat så undersöks grönområden kring Braxentjärn, Ivantjärn, Lenåsberget och Rönnåsen. Intressant nog så ligger den sistnämnda, Rönnåsen, i Dalarnas län. I ett dokument daterat 1 november 1971 fastslås slutlig rekognoscering av F8A och F8B och den 20 december 1971 kommer Fortifikationsförvaltningens utlåtande. Man kan där läsa att FortF har intet att erinra mot att föreslagna platser projekteras för att ingå i MB krigsutbyggnadsplan. Därvid fastslås följande grupperingsområden och krigsgrupperingsplatser;

F8A Hälsingland     F8B Gästrikland
:146 Storberget       :111 Kolforsen
:153 Fallåsen          :125 Brattfors
:168 Romsen          :164 Lenåsen
 

Karta daterad 29 januari 1963 visande F8A och F8B placerade mycket kustnära och centerade kring Norrsundet och Gävlebukten.
Dokument: Arboga Robotmuseum via Håkan Wall.
 

I och med FortF:s utlåtande tas beslut av CFV i februari 1972 att F8A och F8B ska byggas. Därmed påbörjas planering, projektering av dessa platser. Den 7 mars 1973 avbryts allt arbete med förstärkningsalternativen (inkl F10A och F17C).

Efter grundligt utförda fältstudier kan man konstatera att inget arbete hann påbörjas innan allt arbete med utbyggnaden av dessa platser avbröts.

Karta daterad 20 maj 1969 visande tilltänkta operativa grönområden för förstärkningsalternativ F8A och F8B. Inom de två cirklarna ska två grupperingsområden om vardera tre krigsgrupperingsplatser rekognosceras. Notera att dessa grupperingsområden är mer indragna i landet än vid den tidigare kartan.
Dokument: Arboga Robotmuseum via Håkan Wall.
 

FortF:s yttrande angående grupperingsplatsernas läge.
Källa: FortV.