Ett kort förord

Syftet med denna sida är att på ett samlat sätt försöka belysa Robot 68 som system samt dess operationella och taktiska funktion inom det svenska flygvapnet. Målet har alltid varit att kunna visa en så pass komplett bild av systemet och dess olika beståndsdelar som möjligt. I många fall har vi lyckats medan vi i andra fall begränsats av brist på underlag i form av relevant dokumentation eller på grund av att personer, som inom särskilda områden besuttit mycket omfattande kunskap, inte längre finns med oss. I vissa enskilda fall har författarna gjort egna slutsatser baserade på grundliga intervjuer och tillgänglig dokumentation.
 
Innehållet på denna sida bygger på ett stort antal intervjuer med personer som på olika sätt varit verksamma inom det aktuella området. Det rör sig huvudsak om krigskompanichefer, divisionschefer, officerare vid de olika robotdivisionerna, personer som tjänstgjort vid robotbyrån på flygstaben, personer som tjänstgjort vid FMV, CVA, Telubs verkstad i Risinge, robotverkstaden F 8, RFN samt värnpliktiga. Därtill tillkommer arkivstudier, bland annat vid KrA, Flygvapenmuseums arkiv samt vid Robotmuseum Arbogas egna arkiv. Grundliga fältstudier har bedrivits vid samtliga flottiljgrupperingsplatser, övningsgrupperingsplatser, krigsgrupperingsplatser samt vid samtliga platser avsedda för de planerade förstärkningsalternativen. Utöver detta har en stor mängd dokument och bilddokumentation samlats in och analyserats.
 
Vi hoppas att den som läser denna sida kommer att finna Robot 68 precis lika intressant som vi gör och att vi lyckas förmedla dess historia på ett bra och respektfullt sätt. Denna korta epok inom det svenska flygvapnet förtjänar det.
 
Stockholm – Motala
 
Fredrik Lagerlöf & Håkan Wall 

Pincipskiss för uppställning vid väg.
Källa: KrA.

Principskiss för uppställning i terräng.
Källa: KrA.