Bränslesystem

Bränslesystemetets enheter i robotkroppen består av två bränsletankar, en luftdriven bränslepumpsenhet och en dragkraftskontrollenhet. Främre bränsletankrum är beläget bakom stridsdelsrummet.
Den följs av främre apparatrum där bränslepumpen är monterad, genom främre apparatrum går också en balansledning som förbinder främre och bakre bränsletank. Bakre bränsletankrum följer sedan. Tankning av bägge tankarna sker genom en öppning i skalplåten på främre bränsletankrum.

Främre tankrum med tanklock. Schweizisk robotindivid 3715, svensk robotindivid 2707.
Foto. Håkan Wall.

Främre apparatrum som ligger mellan tankrummen. Schweizisk robotindivid 3721, svensk robotindivid 3721. Skyltar med tysk text är museiskyltar.
Foto: Håkan Wall.

Bränsletankarna är av gummisäckstyp och varje tank består av två stycken gummisäckar, den inre innehåller bränsle medan en luftledning från drivluftsintagen för in luft i utrymmet mellan de bägge gummisäckarna, denna luft utsätter nu den inre säcken för ett tryck utifrån vilket pressar bränslet mot inloppet till bränslepumparna. När lufttrycket når ett visst värde öppnas tankarnas back- och säkerhetsventil för att undvika att tankarna sprängs. 

Bakre tankrum med sin gummitank. Schweizisk robotindivid 3721, svensk robotindivid 3721. Skyltar med tysk text är museiskyltar. 
Foto: Håkan Wall.

Den främre bränsletanken innehåller 34 gallons (ca 155 liter)och den bakre 20,85 gallons (ca 95 liter). Roboten hade också bränsle i alla matarrör och bränslepumpar, hela vägen till en backventil intill rammotorn. Därförblev den totala bränslemängen omkring 252-255 liter. Bränslepumpsenheten består av två stycken centrifugalpumpar som drivs av en rammluftsdriven turbin. Pumparna roterar på en gemensam axel och smörjning sker med hjälp av bränslet.
Den främre tanken lämnar bränsle till den främre bränslepumpen och den bakre tanken lämnar bränsle till den bakre bränslepumpen. I den bakre tanken ska bränslet transporteras i motsatt riktning mot robotens färdriktning. Under robotens accelerationsfas kommer bränslet i bakre tanken p.g.a. g-kraften att rinna ifrån inloppet till den bakre bränslepumpen, detta problem löses med balansledningen genom att bränsle från främre tanken rinner över i bakre tanken och därmed hjälper till att hålla rätt tryck även i denna tank. I robotens flygfas balanseras trycket mellan tankarna genom balansledningen och genom detta fördelas bränslet lika till bägge bränslepumparna.

Bränslepump.
Källa: FMV.

Bränslepumparna har ett pumphjul som roterar med samma varvtal som turbinen, pumphjulet slungar bränsle ut genom bränsleledningarna till motorerna, pumparnas varvtal ökar med ökat luftflöde och bränsleflödet når sitt maximum just innan startraketerna separerar från robotkroppen. De bägge pumparna förser var sin motor med bränsle.