Robotingenjör på F 17.

Författat av Sten Flodkvist, robotingenjör på F 17. Smärre ändringar i text har gjorts av Håkan Wall, dessa är kontrollerade och godkända av Sten Flodkvist.

Underhåll av luftvärnsrobotsystem 68.

Robotsystem 68 eller Bloodhound Mk II beställdes från huvudleverantören British Aircraft Corp (BAC) Bristol Storbritannien. Köpet hade föregåtts av ett par års utprovningsverksamhet av robotsystem 365, Bloodhound Mk I på Lv 3, Norrtälje och F 2, Hägernäs.

Leveranserna av Mk II påbörjades 1965. All materiel passerade inledningsvis F 8, Barkarby, där leveransprovningen ägde rum. Från F 8 spreds sedan utrustningarna till robotdivisionerna på F 8, F 10, F 12,
F 13 och F 17. För att klara materielunderhållet genomfördes en stor utbildning hos leverantörerna i Storbritannien 1962-63. Deltagare i denna var såväl teknisk som taktisk personal från flygvapnet, centrala verkstäderna och flygförvaltningen. Vi var i England under lång tid.

På luftvärnsrobotkompanierna sköttes underhållet av teknikerna ur flygvapnet. Till sin hjälp hade de till att börja med servicelag från CVA i Arboga. Lagen var specialister på robotgruppcentralens dator och på belysningsradarn. Robotarna underhölls på robotverkstaden på F 8. Telub i Växjö startades 1966 där robotverkstad nr 2 inrättades. Robotverkstaden på F 8 lades ned 1967 och Telub fick ansvaret för robotunderhållet i hela landet. Bakre underhållet på CVA överfördes också 1966 till Telub. Detta innebar att servicelag och specialistfunktionerna flyttade från Arboga till Växjö.

Robotingenjör, ny befattning.

Robotingenjörsbefattningar (rbing) inrättades 1967 vid de tekniska enheterna på F 8 och F 17.

Innehavarna av tjänsterna var på F 8, Gösta Fogelqvist och på F 17, Sten Flodkvist. Rbing F 8 fick också ansvar för robotdivisionen på F 13 och rbing vid F 17 ansvarade även för F 10 och F 12. Avsikten med rbing-befattning-en var att skapa en förmedlande länk mellan robotkompanierna - tekniska chefer - centrala verkstäder och FMV. Det var med rbing som divisionerna tog upp tekniska problem som uppstått, alltså inte rena tekniska fel på utrustningen som Telub ansvarade för, utan problem där andra former av lösning behövdes, exempelvis modifiering eller ändrade rutiner. I vissa fel hade rbing en lösning som testats på ett annat förband och i andra fall fick han ta ärendet uppåt i organisationen, t ex. till underhållsavdelningen eller robotavdelningen. Rbing var alltså spindeln i nätet.    

1974 lades robotdivisionerna på F 8, F 10 och F 12 ner och rbing på F 17 fick då ansvaret för F 13. Tjänsten som rbing försvann samtidigt som robot 68-systemet avvecklades 1978.

Underhållet som låg på förbandets tekniker bestod i att göra dagliga funktionskontroller samt felsökning och periodisk tillsyn på robotgruppcentral, belysningsradar, startlavetter, motorelverk och fordon. Robotarna kontrollerades också dagligen då de låg på lavett. Robotmålsökarens prestanda mättes också periodiskt. Vid fel på någon utrustning felsökte teknikern ned till utbytesenhet. Den sändes sedan för reparation till central verkstad enligt nedan.
Vad gäller roboten samt vissa enheter på startlavetten sändes dessa alltid till Telub för tillsyn och reparation. De centrala verkstäderna för underhåll av utbytesenheter samt specialistkompetensen var uppdelat enligt följande:
-  Telub i Växjö (robot, belysningsradar, robotgruppcentral och lavett)
-  CVÖ i Östersund (motorelverk, reservkraft m m)
-  CVA i Arboga (radiolänk)
-  CVM i Linköping (luftkonditionering)
 
Under hela tiden som robotsystem 68 var i aktiv tjänst är min uppfattning att underhållet fungerade mycket bra. Orsakerna var bl a välutbildad personal, goda personkontakter och låg personalomsättning.

Sten Flodkvist syns ganska ofta på bilder som är tagna vid officiella sammanhang. Detta tillfälle är från avslutningsceremonin för robot 68-systemet på F 17 1978-06-29. Flodkvist står längst till vänster. 
Bild via Arboga Robotmuseum.