:20, grupperingsplatsen som aldrig byggdes

Situationsplan :20.
Källa: FortV.

Författat av Fredrik Lagerlöf.

Det händer ibland att man inte får några svar. Hur mycket man än vänder och vrider på stenar, hur många handlingar man än läser och hur många sakkunninga man än ringer och intervjuar - så får man inga vettiga uppgifter att gå vidare med.
Krigsgrupperingsplatsen : 20 är just en sådan sak, där det inte finns några svar att hämta, hur än man försöker.

Under -68 ritades omgång två, dvs den andra omgången av grupperingsplatser. F 8, F 10, F 12 och F 13  tillägnas tre platser vardera under detta år medan F 17 tillägnad fyra platser. Datummässigt faller :20 in mellan :37 Västland (F 8) och :73 Backaryd (F 17) men det går inte att dra några slutsatser av detta eftersom det inte finns någon systematik i hur man ritade dessa platser.     

:20 ritades 68.01.18, granskades 68.01.26 och godkändes 68.03.28. Grupperingsplatsen ritades av en
J. Taflin vilket för övrigt är den enda grupperingsplats som bär hans namn. Mycket mer än så vet vi inte. Resten är spekulationer. Dock ger situationplanen en del ledtrådar. Man kan se att infarten till grupperingsplatsen ansluter från allmän väg. Man kan se att det ligger en byggnad på höger sida om vägen, ungefär 70 meter in, i riktning mot  grupperingsområdet, att byggnaden har kortsida ut mot vägen samt att den är ungefär 18 meter lång. Man kan även se att det finns en trädgård på byggnadens ena sida samt att vägen kommer att gå över ängsmark. Att ängen på byggnadens sida om väger mäter ungefär 30x40 meter samt att det förekommer tre stengärdsgårdar i det område där robotplattor och övriga plaster skulle anläggas. 

Det finns i huvudsak tre teorier om :20 och dess tillhörighet, dessa preseneteras nedan;

Teori 1.
Detta är en utbildningsplats, i den bemärkelsen att situationplanen föreställer en fiktiv grupperingsplats som inte finns i verkligheten. Syftet skulle ha varit att kunna visa hur en grupperingsplats är uppbyggd utan att visa en verklig plats och därmed riskera den höga sekretessen som platserna hade. Visst, så skulle det kunnat vara, men om det hade rört sig om en situationsplan avsedd för utbildning, hade den då varit lika detaljerad som den är i detta utförande? Hade man ansträngt sig med utsättningsdata för matsfundament, fixpunkter, järnrör och alla övriga anteckningar? Kanske, kanske inte - det är svårt att sia om!

Teori 2.
Platsen skulle ha tillhört F 12. Under -67 tilldelas F 12 endast en plats (:52 Rynningsnäs) och de bör således ha stått på tur för att få ytterligare en tilldelad plats. Vän av ordning kan notera att även F 17 endast fått en tilldelad plats under -67 (:68 Arkelstorp) men eftersom :73 Backaryd är ritad endast fem dagar efter :20 så borde den varit ämnad för F 12. Värt att notera i sammanhanget är även förkomsten av de tre stengärdsgårdarna på situationsplanen, de småländska stengärdsgårdarna är ett mycket vanligt inslag i det småländska jordbrukslandskapet.

Men varför byggdes den inte då? Innan vi kan leverera en teori om detta bör vi upplysningsvis nämna att innan man kom så långt att det fanns en färdig situationplan och delsituationsplan så har det gjorts ett flertal rekognosceringar varav en slutgiltig rekognoscering. Platsen ska ha bedömts lämplig för utbyggnad av både Flygvapnet och FortV. Finns det en färdig situationplan så är man långt gången i planeringen, terrängen är bedömd, erfordelrliga mätningar har gjorts, taktiska bedömningar har gjorts osv. Det enda som möjligtvis kan finnas kvar att göra är att upprätta ett avtal om nyttjanderätt med markägaren eller markägarna, ett så kallat "markägaravtal". Och det är sannolikt här det har gått snett. En eller flera trilskande markägare som av en eller annan anledning inte gått med på det förutsättningar som påbjöds och därför gick allt i stöpen.

Teori 3.
Platsen skulle har tillhört F 10, närmare bestämt grupperingsområde F10C. Det förekommer uppgifter i handlingar om att en grupperingsplats med kodnamnet "Svedala" tillhörande F10C utgår med hänvisning till att "en framtida storflygplats skall byggas i grupperingsplatsens omedelbara närhet". Uppgiften är inte platsspecifik men börjar man lägga ihop ett och ett baserat på de uppgifter som finns tillgängliga så målas det snabbt upp en relativt klar bild.

:20 ritas som ovan nämnt 68.01.18 och planeras för utbyggnad. Senare samma år beslutas det att Sturups flygplats skall byggas strax nordost om orten Svedala belägen i Svedala köping kommun (nuvarande Svedala kommun). Dessa två beslut har förstås inget med varandra att göra på det stora hela, de tas av olika personer på olika myndigheter och ursprungligen utan vetskap om varandras planer. Men faktum kvarstår att en grupperingsplats inom F10C utgår med hänvisning till en framtida storflygplats, grupperingsplatsens kodnamn var "Svedala", Sturup skall byggas i Svedala. Det är inte svårt att komma fram till slutsatsen att grupperingsplatsen "Svedala" utgår till förmån för bygget av Sturup.

Men hur kommer :20 in i bilden då? Jo, :20 finns med på en lista över "ej aktuella platser". Listan visar löpnummer till samtliga grupperingsområden som av en eller annan ospecificerad anledning bedömts vara ej aktuella och :20 finns listad på platser tillhörande grupperingsområde F10C.

Så sammanfattningsvis; :20 finns med på en lista över ej aktuella platser tillhörande grupperingsområde F10C, en grupperingsplats inom grupperingsområde F10C, med kodnamnet "Svedala" utgår med hänvisning till att en framtida stortflygplats skall byggas i grupperingsplatsens omedelbara närhet, beslut att bygga Sturup tas 1968 - dvs samma år som :20 ritas. :20 ritas innan beslut om att bygga Sturup tas. Sturup ligger i Svedala köping kommun. Slutsatsen är att :20 är grupperingsplatsen "Svedala" och skulle tillhört F10C om den byggts.

Vidare kan man konstatera att :20 var den först ritade grupperingsplatsen inom grupperingsområde F10C, :45 Dörröd ritades kort efter, 68.01.31. I regel var det så att den plats som ritades först inom respektive grupperingsområde var den plats som blev "förstaplats" för robotkompanierna i händelse av krig - dvs den plats dit robotkompaniet först skulle krigsgruppera sig på. Således hade :20 varit 101.lvrbkomp förstaplats om den hade byggts. Nu blev istället :45 Dörröd kompaniets förstaplats. 

Delsituationsplan :20.
Källa: FortV.