Fält 58 & Fält 37

Författat av Emil Lindberg.

Den 10:e februari 1967 skriver chefen F 10 till chefen Flygvapnet och föreslår att en övningsplats för Robot 68 bör anläggas i BAKOM för Everöd-basen. I skrivelsen nämns att robotkompaniet vid två tillfällen under 1966 har grupperat i området och att goda erfarenheter då har erhållits. Övningsplatsen bedöms kunna tillgodose behovet för F 10 och F 17. Med anledning av detta förslag uppmanar FS/C (Flygstaben) den 28:e februari chefen för F 12 respektive F 13 att undersöka liknande lösningar för sina flottiljer. Som tänkbara platser för
F 12 nämns flygbaserna Kosta, Uråsa eller Hultsfred och för F 13 nämns Björkvik eller Hultsfred.
Den 27:e april inkommer chefen F 12 med sitt betänkande. Kosta och Uråsa anses mindre lämpliga.

Kosta: Rekognoserade platser anges vara omgivna av högstammig skog.

Uråsa: Tänkbar plats är norra klargöringsområdet (FRAMOM 1) med plattan för sambandsflyg. Det nämns att praktiska prov nyligen har utförts. Stora avsteg från anläggningsspecifikationen för K-plats måste göras, omgivande terräng är sank och lerig vid fuktig väderlek och tjänsten försvåras av livlig civil flygverksamhet (Uråsa var ju även civil flygplats under några år).

Hultsfred: FRAMOM 2 (senare Helge syd) anses bäst fylla de krav som bör ställas på en förenklad övningsplats. Flygplan sägs kunna passera klargöringsområdet utan olägenhet.

Principskiss av enkel övningsgrupperingsplats för Robot 68 vid Fält 37 Hultsfred.
Källa: KrA via Emil Lindberg.

Den 28:e april inkommer chefen F 13 med sitt betänkande. Här nämns att Björkvik är under byggnad och att samband kommer att utbyggas tidigast 1969/1970. Hultsfred är redan utbyggd, allt erforderligt samband finns och övningsplats kan således byggas omgående. Därför bör Hultsfred väljas före Björkvik, trots det större transportavståndet. Rekognosering av Hultsfred har gjorts i samråd med chefen F 12.
Hultsfred: Med hänsyn till markvinklar är det lämpligare att välja FRAMOM 2 än FRAMOM 1 (Helge norr). BAKOM anses lämpligt ur grupperingssynpunkt men helt olämpligt ur strålningssynpunkt p.g.a masker. UOM anses olämpligt med hänsyn till genomfart av allmän landsväg.
Björkvik: Med hänsyn till markvinklar är FRAMOM 2 lämpligast.

Principskiss av enkel övningsgrupperingsplats för Robot 68 vid Fält 37 Hultsfred.
Källa: KrA via Emil Lindberg.

Den 15:e september 1967 hemställer chefen Flygvapnet till Flygförvaltningen om förslag och kostnadsuppskattning för en förenklad övningsplats för Robot 68 på Hultsfred-basen. Chefen F 12:s respektive F 13:s förslag bifogas.
Den 26.e oktober 1967 kommer Flygförvaltningen med två förslag, benämnda ”Väst” och ”Öst”. I skrivelsen nämns att kostnaden för att håltagning för lavettfästena i de befintliga betongbanorna skulle bli ungefär lika mycket som om man skulle anlägga nya plattor (3 x 3 m) vid sidan av betongbanorna. Av de bifogade skisserna att döma har man förordat det sista.

Kartbild visandes rekade områden vid Fält 58 Björkvik.
Foto: Lantmäteriet.

Enligt dokument från KrA är platta H5 rekognoserad för robot 68. Troligtvis även de andra plattorna (H6-H8). Därtill torde plats för uppställning av brr, rbgc, kragg samt platser för förläggning, SIM-mast, RL-mast mm vara rekognoserade. Dock saknas för närvarande dokumentation för detta.