:1 Everöd

Enkel övningsplats. Ej möjlig att använda skarpt.

F 10:s övningsplats stod klar under hösten 1967 och var förlagd till Fält 4 Everöds BAKOM och var unik så till väga att den anlades som en så kallad ”enkel grupperingsplats” vilket bland annat innebar att det inte fanns några ordentliga robotplattor. Istället för särskilt anlagda och för ändamålet anpassade robotplattor användes här ett flertal flygplansplatser samt rullbanan för detta ändamål. Lavettfästena hade placerats direkt, om än nedsänkta, på de hårdgjorda ytorna och det saknades även kabelgravar.
Robotgruppcentralen stod placerad på en flygplansplats och belysningsradarn hade placerades invid en kulle.

Under 1971 konstruerades sedermera ett vajerspel som möjliggjorde att belysningsradarn kunde vinschas upp på själva kullen för att få bättre radarräckvidd. När belysningsradarn stod nedanför kullen hade man upplevt att radarn inte kunde utnyttjas till max och då den delvis hamnade i radarskugga på grund av sin låga placering. Värst hade de varit under sommarmånaderna då trädens lövverk ytterligare hade begränsat radarns räckvidd. I praktiken betydde begreppet enkel grupperingsplatsatt man inte kunde gruppera fullt ut vid Everöd och att man inte, i händelse av krig, skulle ha möjlighet att skjuta från denna plats, något som man kunde göra från de andra övningsgrupperingsplatserna. Samtliga övningsplatser, utom Everöd, ingick i krigsorganisationen men man räknade med att dessa övningsplatser högst sannolikt skulle vara röjda av fienden och av den anledningen skulle dessa i det längsta undvikas att användas i krig.

:1 Everöd sett från ovan under sjuttiotalet. Övningsplatsen var förlagd till Fält 4 Everöds BAKOM.
Foto: Lantmäteriet.

Del av situationsplan för :1 Everröd.
Källa: Dag Malmström.

Del av situationsplan för :1 Everöd.
Källa: Dag Malmström.

:1 Everöd, dåtid

Flygfoto över :1 Everöd taget sannolikt under 60-talets senare den. Troligen visar fotot uppställning av fordon inom övningsplatsen.
Foto: Arboga Robotmuseum. 

Brr uppställd och maskerad invid den kulle som senare skulle benämnas som radarkullen. Fotot är taget innan -71, efter -71 hade man konstruerat en vajerspel för att vinscha upp brr på kullen för bättre radarteckning.
Foto: Arboga Robotmuseum.  

Delar av robotkompaniet under färd mot :1 Everöd.
Foto: Arboga Robotmuseum.

Rbgc under färd mot :1 Everöd.
Foto: Arboga Robotmuseum.

:1 Everöd, nutid

Övningsplatsen är i hyffsat gott skick än så länge men naturen är, precis som på så många andra grupperingsplatser, på starkt återtåg. Vegetation täcker delvis de flesta hårdgjorda ytor, men detta till trots så är det relativt lätt att hitta de plattor och fundament som användes för robotverksamheten.
 

Infart till :1 Everöd.
Foto: Håkan Wall.

Radarkullen.
Foto: Håkan Wall.

Plats för bbr uppe på kulle. Något överväxt.
Foto: Håkan Wall.

Översikt, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4, förlagd ute på taxibanan.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Uppställningsplats för verkstadsvagn och expeditionskärra.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast. Det är oklart varför detta fundamet ser ut som det gör. Utformningen är annorlunda än vid de andra grupperingsplatserna, den är unik i sitt slag.
Foto: Håkan Wall.