Mellan åren 1951 och 1958 var en PJ-21/R fredsbaserad på F 8. Radarverksamheten sköttes av 81.rrto vars bemanning bestod av en troppchef (vanligvis en fanjunkare), en chefsobservatör (vanligtvis en furir/överfurir, tre tekniker och sex värnpliktiga. Radarn var i drift då flygverksamhet bedrevs, normalt sett måndag till fredag och då primärt dagtid, men även vid de tillfällen då flygverksamhet bedrevs under kvälltid.

När incidentberedskapen infördes 1952, som en reaktion av nedskjutningen av DC-3:an och Catalinan, ingick förutom jaktberedskapen även fredsluftbevakning. Från första början kallades incidenberedskapen för "Övning Valfisken" men den 21 mars 1953 fastställdes organisationen och verksamheten och fick benämningen "Valfisken". I och med detta fick även 81.rrto "sitta fisk" enligt ett roterande schema ´fördelat mellan de olika flygflottiljerna. När man hade beredskap bedrevs verksamheten dygnet runt.
 

Skiss över Radarhöjden som visar var på radarhöjden de olika enheterna var belägna. PH-13, dvs höjdmätningsradran, stod belägen på områdets högsta punkt för att få en så bra räckvidd som möjligt.
Dokument: KrA.
 

Flygfotografi över Radarhöjden taget i en lätt sydostlig riktning. Gul pil markerar platsen för PS-14. Röd pil markerar platsen för PH-13. Blå pil markerar platsen för kragg och grön pil markerar platsen för observationsvagnen.
Foto: Bing Maps. Redigering: Fredrik Lagerlöf.
 

Uppfarten till radarhöjden. Den som har ögonen med sig kan se ett flertal skyttevärn inne mellan träden.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Spår av den manskapsbarrack som stod en bit in till vänster längs med vägen upp till radarhöjden. Barracken innehöll lunchrum, allrum samt vilorum. Man ägnade även viss tid åt att göra barracken hemtrevlig och hängde bland annat blomlådor under fönstren, planerade ett flertal rabatter och höll gräset välklippt. Barracken saknade från början rinnande vatten, men detta löstes igenom att dra en lång vattenslang mellan barracken och 3.div. Under riktigt varma dagar hade dock vattenslangen en benägenhet att expandera och slutligen spricka varpå en ny slang fick kvitteras ut på materialförrådet.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Plats för PS-14, spaningsradarn.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Plats för PH-13, höjdmätningsradarn.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Eldledningsbunker (märkt E75 på kartan överst) för Lv75. Bunkern användes även som förråd av radartroppen.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Bunkerns plomberade ingång. Trappan till vänster leder upp till radarhöjden.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Bunker på radarhöjdens baksida. Användningsområde okänt, men troligtvis användes även denna bunker som förråd av radartroppen.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Vy över uppfarten till radarhöjden.
Foto: Fredrik Lagerlöf.