Innan den hårdgjorda banan 06-24 anlades bestod start- och landningsmöjligheterna på F 8 av en mängd olika stråk förlagda över stora delar av flygfältet. Fältet delades in i det östra och det västra fältet. Skiljepunkten mellan östra och västra fältet gick vid den trädbeklädda bergsknalle som idag utgör Robotbergets västra del. Primärt så startade och landade man på det västra fältet, detta av naturliga skäl då divisionshangarerna fanns utspridda runt denna del. Man använde även den del av det västra fältet som senare skulle få benämningen 03-21. Det östra fältet användes mer sällan för start och landning, detta på grund av att flygberedskapen till stor del var baserad där. Man ville hålla det östra fältet fritt i så stor utsträckning som möjligt för att vid startorder mycket snabbt kunna komma upp i luften. Dock användes östra fältet stundom till olika manskapsövningar.

Översikt av fältet daterad till 1938.
Foto: KrA.

I och med jet-erans intågande beslöt man att anlägga en hårdgjord bana på F 8, och det är i och med detta beslut som F 8 officiellt fick de tre banor/stråk som fanns där fram till flottiljens nedläggning. En hårdgjord bana 06-24 samt två grässtråk, 03-21 och 11-29. De två sistnämnda hade även använts tidigare. 1947 påbörjades anläggningen av bana 06-24 och den fick måtten 1450x 40m. Man hårdgjorde även samtidigt banändarna på 03-21 (1400x40m), detta för att jetstrålen inte skulle bränna sönder gräset samt även för att man vid en längre tids väntan på startorder inte skulle sjunka ner i gräset. Stråk 11-29 (600x50m) förblev ett renodlat grässtråk utan hårdgjorda delar.

En fin vy över F 8 där man tydligt ser bansystem samt taxibanor.
Foto: Roy Fröjdh.

Bana 06-24 förlängdes i två omgångar. Första gången 1949 förlängdes banan till 1650x40m, för att sedan 1953 förlängas ytterligare till 2000x40m. Helgeplatserna vid bana 06 anlades sannolikt någon gång i mitten på 70-talet, troligtvis i samband med att F 8 lades ner och fältet omorganiserades till krigsbas. Några Törebodabågar uppfördes emellertid inte, troligtvis av kostnadsskäl.

Bana 06-24. Höjden till vänster är Robothöjden.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

1953 anlades taxibanorna. Anledningen till detta var de allt större och tyngre flygplanen. Taxibanor drogs från hangarerna ner mot bana 06-24 samt runt om det som ett par år senare skulle benämnas som ”Robothöjden”. Ett flertal förbindelsevägar mellan olika delar av banområdet anlades också. Mellan åren 1955 och 1958 gjordes ett par mindre justeringar av taxibanorna och förbindelsevägarna. Bland annat så anlades den taxibana som leder från berghangarens västra nedfart och bort mot banända 06. 1955 anlades även taxibanan fram till bana 06-24 från den då nybyggda Hangar 5.
 

Helgeplatser vid banände 06.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Taxibana fotat i riktning mot Hangar 1 och Flygverkstaden. På omådet där Media Markt idag återfinns, dvs byggnaden längst till vänster i bild, stod det gamla tornet.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Taxibanan leder bland annat mot F 8's bakre infart. Till höger, efter skogspartiet, ligger 3.div hangar samt Hästskoberget. På kullen, strax vänster om det vita huset, ligger Radarhöjden.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Taxibana i riktning mot Hangar 5 som syns till höger i bild. Kullen bakom Hangar 5 heter Hästa klack och där återfanns ett flertal luftvärnsställningar.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Taxibana i riktning mot Bana 06-24. I skogsdungen till höger ligger By 118, dvs laddningsbyggnaden som användes av Rb 68-divisionerna.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Taxibana i riktning mot Robothöjdens baksida. Längs denna taxibana finns ett flertal flygplansplatser, samt två ammunition- och sprängämnesförråd (By 125 och By 126). Det finns även förbindelsevägar upp till Robothöjden.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Taxibanan som löper längs med Robothöjdens baksida. Till höger, precis utanför bilden ligger byggnad 126 (ammunition- och sprängämnesförråd).
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Bana 21. Allt eftersom flygaktiviteten mer och mer avtog från stråk 03-21 användes denna plats till andra verksamheter. Bland annat så premiärvisades Rb 68 systemet här, och robotförbandet använde därefter denna plats som övningsgrupperingsplats. Fästena för de fyra robotlavetterna finns kvar än i dag. Platsen har även använts som motorkörningsplats.
Foto: Fredrik Lagerlöf.