Stridsgrupperingeplats :146 Storberget identifierades och besöktes 2015. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 

Principskiss över den tilltänkta stridsgrupperingsplatsen. Principskissen är mindre detaljerad än situationsplanen och den visar i stort utformingen.
Källa: FortV.  

Rekognoceringsrapport avseende :146 Storberget. 
Källa: FortV.

Markvinkeldiagram. Användes för att bedöma möjlighet til lskyl.
Källa: FortV.